Predajca

Spotrebiteľ - Zákazník

Ja

týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom vady:

Popis vady / predmet reklamácie / návrh riešenia

Potrebné prílohy

Kópia dokladu o kúpe
Fotodokumentácia

Ostatné prílohy

kópia dodacieho listu, kópia záručného listu ...